Fanny Lindh

Designer/Curator/Writer/Producer/Artist/Researcher/Mammal/Cyclist

Fanny Lindh


Designer/Curator/Writer/Producer/Artist/Researcher/Mammal/Cyclist

I rörelse.

I min praktik arbetar jag med att väcka eftertanke kring olika perspektiv med en stark anknytning och relation till det kontext och de rumsliga förutsättningar där jag befinner mig. Det gör jag dels genom att framställa och placera det som befinner sig i rummet dels genom att ta in och beakta de rörelser och processer som kan te sig i rummet.

Sedan hösten 2018 är jag en del av DOMA, som består av mig, Sofia Florell och Ida Sondell. I vår gemensamma praktik strävar vi mot att skapa fysiska, mentala och sociala rum för konstnärliga processer genom samproduktion och interdisciplinära samarbeten. Vi jobbar med att skapa rumsliga och kontextuella förutsättningar för tanke och diskussion kring olika ämnen. I vår första lokal på Kastellgatan i Göteborg hade vi ett samarbete med kursen Design and the Posthumanist Perspective från HDK där vi kurerade rummet och dess förutsättningar baserat på de föreläsare som gästade kursen. Tillsammans har vi även producerat och kurerat utställningar för HDK:s masterstudenter samt olika konstnärer.

Jag har sedan sommaren 2016 jobbat deltid som designforskare på RISE - Prototyping Societies, där jag främst arbetar riktat mot skolor inom området designdrivna lärmiljöer. Det gör jag genom att skapa möjligheter för skolfolk och elever att samtala kring, samt guida dem genom demokratiska/designdrivna processer som hjälper till att lyfta och se till de olika behov som finns för lärande. 

När jag arbetar med mitt egna skapande grundar jag mig i den posthumanistiska diskursen och jobbar med att, på olika sätt, väcka tanke och diskussion kring antropocen baserat på den mångfald av perspektiv som knyter an till en specifik plats. Under mitt sista år på HDK närmade jag mig och utforskade antropocenbegreppet när jag på olika sätt försökte att göra ett samarbete med platsen Tångudden, ett litet område längs hamninloppet till Göteborg precis vid brytpunkten mellan stad & natur. Genom att visualisera och dela historier ur flertalet perspektiv kring platsen, i såväl rumslig gestaltning som i text, bild, film, övningar och diskussion jobbade jag med att försöka väcka till reflektion och eftertanke bland andra människor. Sedan hösten 2019 är jag en medlem i nätverket Design+Posthumanism, ett nätverk som syftar till att utforska hur design kan lyfta och bidra till det posthumanistiska fältet.